Opname / Operatie

Wanneer u een operatie dient te ondergaan, zal deze uitgevoerd worden in het AZ Maria Middelares.

Hieronder vindt u een overzicht van het traject dat u doorloopt van diagnose over operatie tot postoperatieve controle.

 1. Preoperatieve raadpleging
 2. Preoperatieve onderzoeken
 3. Opname
 4. De operatie
 5. Postoperatief verblijf
 6. Ontslag
 7. Postoperatieve controle
1. De preoperatieve raadpleging

De indicatie voor een operatie wordt op de raadpleging gesteld. Wanneer er samen met de specialist wordt beslist dat een operatieve ingreep aangewezen is, zullen een aantal ‘routine-stappen’ doorlopen worden.

De dag van de ingreep wordt meestal afgesproken met u tijdens de consultatie. Mocht dit voor u of de specialist omwille van organisatorische redenen moeilijk zijn, kan de datum in tweede tijd vastgelegd worden door/via het secretariaat.

Een uitzondering hierop zijn spoedingrepen (zoals breuken) waarbij de patiënt meestal via spoedgevallen in het ziekenhuis opgenomen wordt.

De meeste ingrepen gebeuren onder een algemene verdoving, al dan niet in combinatie met een ruggeprik of zenuwblok. U krijgt tijdens de preoperatieve raadpleging een enveloppe mee met daarin enkele documenten die u informeren over een algemene anesthesie (foto van de enveloppe: INFORMATIEPAKKET OVER UW OPNAME MET GEPLANDE ANESTHESIE). In dit informatiepakket vindt u de volgende documenten

 • Onthaalbrochure (met bijlage)
 • Brochure ‘Meer weten over anesthesie’ (met bijlagen)
 • Liggingsplan AZ Maria Middelares

Het is van het allergrootste belang dat u de documenten invult die zich in deze enveloppe bevinden om op een zo veilig mogelijke manier een algemene narcose te ondergaan. Documenten die u zeker dient in te vullen zijn

 • Voorbereidende vragenlijst
 • Thuismedicatie-formulier
 • Geïnformeerde toestemminsformulier voor anesthesie en opvolging
 • Formulier ter weigering van bloed en/of bloedproducten

Vergeet ook zeker niet om uw naam en voornaam, telefoonnummer en het telefoonnummer van een contactpersoon op de enveloppe te schrijven.

De specialist zal met u bespreken of u nuchter dient te zijn bij opname of dat u nog een licht ontbijt mag nemen de dag van de ingreep.

De meeste patiënten die een operatie ondergaan, worden pas de dag van de ingreep zelf opgenomen in het ziekenhuis. Om deze opnames zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal u één werkdag voor de ingreep een telefoontje krijgen van onze opnamedienst om u het exacte uur mede te delen waarop u zich aan de onthaalbalie kan aanmelden.

U kan op voorhand uw kamerkeuze aan de arts of opnamedienst doorgeven. U hebt hierbij de keuze tussen een eenpersoonskamer of een tweepersoonskamer. Bij een eenpersoonskamer kan een ereloonsupplement aangerekend worden (maximaal 150% van de ligdagprijs)

2. Preoperatieve onderzoeken

Vooraleer u opgenomen wordt om een operatieve ingreep te ondergaan, dienen een aantal preoperatieve onderzoeken te worden uitgevoerd (bloedafname, elektrocardiogram, röntgenfoto van de longen). Welke onderzoeken noodzakelijk zijn is verschillend van patiënt tot patiënt en afhankelijk van meerdere factoren (leeftijd, medische voorgeschiedenis, roken, medicatie, enzovoort).

De noodzakelijke preoperatieve onderzoeken worden meestal door de huisarts uitgevoerd, aangezien die uw algemene dossier beheert en uw huidige medische toestand het best kan inschatten.

BRENG ZEKER DE RESULTATEN VAN DEZE ONDERZOEKEN MEE DE DAG VAN DE INGREEP.

Uw huisarts zal met u ook bespreken welke medicatie u verder kan nemen en welke best gestopt/vervangen wordt (zoals bijvoorbeeld bloedverdunners).

In bepaalde gevallen kan het nuttig of noodzakelijk zijn om nog een preoperatieve raadpleging te voorzien bij een andere specialist (hart-, nier- of longspecialist). De beslissing of dit noodzakelijk is wordt in overleg met u en uw huisarts genomen.

3. Opname

De dag van de ingreep mag u zich op het vooraf afgesproken uur aanmelden aan de onthaalbalie.

Breng volgende zaken ZEKER mee naar het ziekenhuis:

 • Identiteitskaart
 • Documenten over onderzoeken voor uw opname die u kreeg van uw huisarts
 • Bewijs van hospitalisatieverzekering
 • De INGEVULDE bijlagen die u vindt in de informatie-enveloppe
  • Voorbereidende vragenlijst
  • Thuismedicatie
  • Geïnformeerde toestemming voor anesthesie en opvolging door de dienst anesthesie
  • Formulier ter weigering van bloed en/of bloedproducten
 • Eventuele terugbetalingsattesten van geneesmiddelen

Probeer uw bagage te beperken tot een comfortabel minimum: washandjes, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, kam, scheergerief slaapkledij, kamerjas, pantoffels en kledij. In de onthaalbrochure vindt u wat u aanvullend dient mee te brengen indien van toepassing.

Nadat u bent ingeschreven wordt u begeleid naar een van de balies van onze opnamedienst die zich achter de onthaalbalie bevinden.

Van daaruit wordt u, afhankelijk van de duur van de opname, naar uw kamer op het dagziekenhuis, de afdeling kortverblijf of de afdeling orthopedie gebracht.

De afdeling wordt op de hoogte gebracht door de coördinator van het operatiekwartier wanneer u voor de ingreep naar de operatiezaal gebracht kan worden.

4. De operatie

Ongeveer een half uur tot een uurtje voor de ingreep wordt u naar de preoperatieve ruimte gebracht. Daar wordt u voorbereid op de operatie zelf. Er zal u gevraagd worden om op een mobiele operatietafel te gaan liggen, er wordt een infuus geplaatst en voor sommige ingrepen wordt nog een zenuwblok of een ruggeprik verricht door de anesthesist.

Er zullen u verschillende vragen worden gesteld met betrekking tot uw identiteit, de ingreep en welk lichaamsdeel geopereerd dient te worden. Sommige vragen zullen verschillende keren opnieuw gesteld worden. Dit gebeurt niet om u te vervelen, maar vermindert aanzienlijk het risico op het maken van fouten!

Vooraleer u onder narcose wordt gebracht zal de specialist of iemand van zijn team een pijl tekenen op het te opereren lichaamsdeel.

Wanneer het operatie-team klaar is, zal u in de operatiezaal worden binnengebracht. Daar overloopt de anesthesist nog een aantal ‘check-lists’ met het team en met u alvorens u onder narcose wordt gebracht.

De duur van de operatie is voornamelijk afhankelijk van het soort ingreep dat u ondergaat. Voor meer informatie over de meest courante aandoeningen en bijhorende ingrepen verwijzen wij u graag naar het onderdeel GEWRICHTEN op onze website.

Na de ingreep zal u een periode op de ontwaakzaal verblijven terwijl u ontwaakt uit uw narcose. Hoelang u hier blijft is sterk afhankelijk van welke operatie u onderging en kan variëren van een half uurtje tot meerdere uren. Bij lang durende ingrepen (zoals bijvoorbeeld revisie van prothesen) kan een verblijf op intensieve zorgen noodzakelijk zijn. Dit wordt steeds beslist in overleg met de anesthesist.

Wanneer de anesthesist groen licht geeft, kan u de ontwaakzaal verlaten en wordt u teruggebracht naar uw kamer.

5. Postoperatief verblijf

Eens u op de kamer bent start de eigenlijke revalidatie voor u. In het begin en afhankelijk van de ingreep zal voldoende rust voorzien worden. Het team op de afdeling, bestaande uit verpleegkundigen, sociale assistenten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten zal u zo optimaal mogelijk begeleiden en verzorgen. Verblijfsduur en revalidatie zijn sterk afhankelijk van het type operatie. Sommige ingrepen gebeuren in dagopname, waarbij u de dag van de ingreep zelf nog naar huis kan gaan ( bijvoorbeeld een kijkoperatie van de knie). Voor andere ingrepen dient u enkele dagen in het ziekenhuis te verblijven ( bijvoorbeeld het plaatsen van een totale knieprothese).

Wij streven ernaar om elke patiënt een revalidatie op maat te geven. Dit bekomen we door een laagdrempelige communicatie tussen de patiënt, het team op de afdeling en de coördinerende specialist. Wij proberen ervoor te zorgen dat zeker 1 maal per dag de behandelende arts of zijn assistent bij u langskomt om uw postoperatieve evolutie van nabij in de gaten te houden en bij te sturen waar nodig.

Eens u op de kamer bent, kan u bezoek ontvangen. Bezoekuren in het ziekenhuis zijn vanaf 14u tot 20u. Wij vragen van deze tijden te respecteren om een optimale kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.

6. Ontslag

Wanneer u voldoende hersteld bent van uw operatie kan u op ontslag. Het moment waarop u naar huis kan gaan, is sterk verschillend van ingreep tot ingreep en van patiënt tot patiënt. Er wordt dagelijks op verschillende tijdstippen een inschatting gemaakt van uw situatie door het behandelende team en de coördinerende specialist. De beslissing tot ontslag wordt altijd in overleg met de patiënt genomen.

Bij ontslag krijgt u verschillende documenten mee naar huis om ook de nazorg gestroomlijnd te laten verlopen.

Volgende documenten worden meestal meegegeven:

 • Ontslagbrief voor de huisarts. (Deze wordt ook meer en meer elektronisch verstuurd naar de huisarts)
 • Voorschrift voor thuisverpleging (wondzorg, anti-flebitis spuitjes, …)
 • Voorschrift voor kinesitherapie
 • Voorschrift voor medicatie (pijnstilling, ontstekingsremmers, bloedverdunners)
 • Controle-afspraak
 • Voorschrift voor controle-röntgenfoto
 • Ingevulde verzekeringsdocumenten
 • Afwezigheidsattest voor uw werkgever

Meestal kan u op ontslag vanaf net na de middag. Op die manier is er voldoende tijd om nog eens te oefenen met de kinesitherapeut, de nodige documenten in orde te maken en kan u nog genieten van een middagmaal.

Voor de praktische gang van zaken kan u het best overleggen met het verpleegkundig team van de afdeling.

7. Postoperatieve controle

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u normaalgezien een afspraak mee voor uw eerste postoperatieve controle. Afhankelijk van de ingreep kan dit variëren van 1 week postoperatief tot 6 weken postoperatief.

Mocht de datum en/of het uur dat voor u werd voorzien u minder goed passen, kan u altijd uw afspraak verleggen door contact op te nemen met het secretariaat.

Maak een afspraak

In sommige gevallen krijgt u reeds 2 of 3 afspraken mee voor de verschillende postoperatieve controles.